Ehdokkaalle

Kunnat järjestävät kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Peruspalvelut rahoitetaan pääsääntöisesti kunnallisella verotuksella, valtionosuuksilla sekä palveluista perittävillä maksuilla. 

Peruspalveluista keskeisimpiä ovat:  

  • opetus- ja kulttuuripalvelut, kuten varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kirjastopalvelut ja nuorisotyö 
  • tekniset palvelut, kuten rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, teiden ja muun infrastruktuurin rakennuttaminen ja vesi- ja jätehuolto. 
  • Kunnissa päätetään myös muun muassa paikallisesta elinkeinopolitiikasta maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta ja pääosin asuntopolitiikasta – eli asioista, jotka vaikuttavat konkreettisesti arkemme sujuvuuteen. 

Ole mukana rakentamassa tulevaisuuden kuntia ja lähde ehdolle kuntavaaleissa.

Päätöksenteko kunnissa 

Kuntien toimintaa ohjaa poliittinen päätöksenteko. 

Kunnan ylin päättävä elin on asukkaidensa valitsema valtuusto, jonka jäsenet valitaan kuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto vastaa kunnan taloudesta sekä toiminnasta ja valitsee myös kunnanjohtajan. 

Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön. Valtuusto valitsee myös lautakunnat, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. 

Kuntien itsehallinnosta säädetään perustuslaissa ja päätöksenteosta kuntalaissa. 

Kuka voi olla ehdolla vaaleissa? 

Ehdokkaan on täytettävä kuntalaissa säädetyt yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset, eli henkilön pitää olla 18 vuotta ja kotikunnan pitää olla se kunta, jossa hän asettuu ehdokkaaksi. Lisäksi hän ei saa olla laissa säädetyssä palvelussuhteessa valtuutettujen toimikauden alkaessa. Esimerkiksi viranhaltija, joka toimii kunnan johtavassa tehtävässä ei voi olla ehdokkaana työnantajakuntansa valtuustoon. 

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö: 

  • jonka kotikunta kyseinen kunta on, 
  • jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja 
  • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi, eli holhouksen alaiseksi. 

Kuntavaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle Suomen kansalaiset sekä tietyillä ehdoilla kunnassa asuvat muiden maiden kansalaiset. 


Lue lisää: